قرآن کامل با صدای خلیل الحصری

قرائت به روش تحقیق

 

از ابتدای سوره مبارکه حمد تا آیه ۱۱۸ سوره بقره

سوره مبارکه بقره آیات ۱۱۹ الی ۲۱۸

آیه ۲۱۹ تا پایان سوره مبارکه بقره

آیات ۱ الی ۱۲۳ سوره مبارکه آل عمران

آله ۱۲۴ الی آخر سوره مبارکه آل عمران

آیات ۱ الی ۸۷ سوره مبارکه نساء

آیات ۸۸ تا  پایان سوره نساء

آیات ۱ الی ۵۰ سوره مبارکه مائده

سوره مبارکه مائده آیات ۵۱ الی آخر

آیات ۱ الی ۹۲ سوره مبارکه انعام

سوره مبارکه انعام آیات ۹۳ الی آخر

آیات ۱ الی ۱۰۲ سوره مبارکه اعراف

سوره مبارکه اعراف آیه ۱۰۳ الی آخر

سوره مبارکه انفال و آیات ۱ الی ۳۳ سوره مبارکه توبه

آیات ۳۴ تا آخر سوره توبه

سوره مبارکه یونس

سوره مبارکه هود

شوره مبارکه یوسف

سور مبارکه رعد و ابراهیم

سوره مبارکه حجر و آیات ۱ تا ۹۷ سوره مبارکه نحل

سوره مبارکه نحل آیات ۹۸ تا آخر

سور مبارک کهف، مریم و آیات ۱ الی ۱۰ سوره مبارکه طه

آیات ۱۱ الی آخر سوره طه و سوره مبارکه انبیاء

سوره مبارکه حج و آیات ۱ الی ۱۰۰ سوره مومنون

آیات ۱۰۱ الی آخر سوره مومنون، سوره مبارکه نور و آیات ۱ الی ۴۴ سوره فرقان

آیات ۴۷ الی آخر سوره مبارکه فرقان، سوره مبارکه شعراء و آیات ۱ الی ۱۹ سوره نمل

آیات ۲۰  تا پایان سوره نمل و ۱ الی ۷۰ سوره مبارکه قصص

آیات ۷۱ الی آخر سوره مبارکه قصص، سوره عنکبوت و سوره مبارکه روم

سور مبارک لقمان، احراب و سجده

سور مبارک سباء، فاطر و آیات ۱ الی ۷۰ سوره مبارکه یس

آیات ۷۱ تا آخر سوره یس، سور صافات، ص و آیات ۱ الی ۳ سوره زمر

آیات ۴ تا آخر سوره زمر سوره مبارکه غافر آیات ۱ تا ۴۸

آیات ۴۹ تا پایان سوره غافر، سور فصلت، شورا و آیات ۱ تا ۳۲ سوره مبارکه زخرف

آیات ۳۳ تا آخر سوره زخرف و سوره مبارکه دخان

سور مبارکه محمد، فتح، حجرات، ق و ذاریات

سور مبارک تور، نجم، قمر، رحمان و واقعه

سور مبارک حدید، مجادله، حشر، ممتحنه، صف، جمعه

سوره‌های منافقون، تغابن، طلاق، تحریم، ملک، قلم، حاقه و معراج

سوره توح تا پایان

سوره‌های انطفار و ناس

 
موضوع :   خلیل الحصری ,